100 days warranty

การลงทะเบียนรับประกัน

นโยบายการรับประกันความเสียหาย 100 วัน หรือ ระยะทาง 7,000 กิโลเมตร ของยางจากสภาพถนน และสิ่งแปลกปลอม