Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา

TIRE KNOWLEDGE

Home > Tire Knowledge

Warranty
TIRE WARRANTY POLICY/ADJUSTMENT PROGRAM

นโยบายการรับประกันคุณภาพยาง/ วิธีการชดเชย

บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด (โยโกฮามา) จัดทำนโยบายการรับประกันคุณภาพยาง (“นโยบาย) และวิธีการชดเชย (การชดเชย”)   ให้เป็นนโยบายการรับประกันคุณภาพยางรถยนต์สำหรับการเปลี่ยนยางให้ใหม่ หรือ การชดเชยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ความชำรุดบกพร่องในการผลิตจะได้รับการรับประกันตามนโยบายนี้ ซึ่งนโยบายนี้จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายใต้การใช้งานตามปกติ ซึ่งใช้กับทุกสภาพแวดล้อมได้

ในกรณีที่ขาดการบำรุงรักษายางอย่างเหมาะสมหรือใช้งานผิดประเภท นโยบายนี้จะไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวจะไม่สึกหรือไม่พังหรือกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้การไม่ได้ 

1.การรับประกันคุณภาพยาง

นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้จะนำมาใช้กับผู้แทนจำหน่ายของโยโกฮามาทั้งหมดทุกประเภท ทั้งยางรถยนต์นั่ง, ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก, ยางรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร, ยางที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ที่ใช้งานนอกทางหลวงปกติ (Off-the Road tires)ที่ใช้งานตามปกติ มีการบำรุงรักษาดูแลตามคำแนะนำและข้อควรระวังที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ซึ่งนโยบายนี้จะรับประกันคุณภาพยางต่อความเสียหายในด้านการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น

2. รายละเอียดของข้อมูล/การตัดสินใจสำหรับการดำเนินการขอชดเชย

หากปรากฎว่ารายละเอียดของข้อมูล และ/หรือ จะต้องมีการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถดำเนินการรับการชดเชยนี้ไปได้จนสำเร็จลุล่วง โยโกฮามาขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว และ/หรือ มีอำนาจการตัดสินใจใดๆสำหรับวิธีการขอชดเชยนี้ได้ในเวลาใดก็ตาม  

3. ยางประเภทใดที่ได้รับประกันคุณภาพ (และรับประกันเป็นระยะเวลาเท่าไร)

ยางรถยนต์นั่ง, ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก, ยางรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร, ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ที่ใช้งานนอกทางหลวงปกติ(Off-the Road tires) จะรับประกันภายในระยะเวลา 60 เดือน (5ปี)  นับจากวันเดือนปีที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นั้นๆ จะได้รับการประกันการใช้งาน (จะต้องสามารถใช้งานได้) เว้นแต่เป็นเหตุที่เกี่ยวกับความเสียหายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 4

การรับประกันคุณภาพยางจะคำนวณจาก ระดับความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่:

ก.       ถ้ายางโยโกฮามา ไม่สามารถใช้งานได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้  นโยบายการรับประกันนี้ ก็จะรับประกันยางตามสัดส่วนของความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่

ข.       ความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่ จะถูกคำนวณดังต่อไปนี้

ความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่ = ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ – 1.6 (มม.)

ความลึกร่องดอกยางที่มีความลึกน้อยว่า 1.6 มม.  (ความสูงของสะพานยาง) จะไม่ถือว่าเป็นความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่

4.  ข้อจำกัดของการรับประกัน

นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้จะไม่รับประกันยางรถยนต์โยโกฮามาที่ได้รับความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากความผิดของลูกค้า หรืออุบัติภัยใดๆที่ไม่ใช่ความผิดของโยโกฮามาและให้ถือว่าการรับประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดังต่อไปนี้

ก.       ยางที่ได้รับความเสียหายจากอันตรายบนถนน จากการใช้งานบนท้องถนนตามปกติ เช่น บาด, ตำ, ทะลุ หรือ บวม จาก ตะปู, สลักเกลียว, หิน, แก้ว,ขอบถนน , ซากปรักหักพัง หรือเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น

ข.       ยางที่ได้รับการถอด/ประกอบใส่ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ยาง/กระทะล้อไม่สมดุลกัน หรือการปะซ่อม

ค.       ยางที่ได้รับความเสียหายหรือยางที่สึกก่อนเวลาอันเหมาะสมหรือยางที่สึกผิดปกติ อันเนื่องมาจากการใช้อัตราลมยางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือรถยนต์เคลื่อนที่ในขณะยางแบน

ง.        ยางที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากสภาพยางแบน, ไม่มีลมอยู่ภายในยาง

จ.       ยางที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากรถยนต์เคลื่อนที่ในขณะยางแบน, ไม่มีลมอยู่ภายในยาง หรือลมยางต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

ฉ.       ยางที่สึกก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือ ยางที่สึกผิดปกติอันเนื่องมาจากสภาพทางกลไกที่บกพร่องของยานพาหนะ รวมถึง ศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง, ล้อไม่สมดุล และการบกพร่องของระบบเบรคหรือโช๊กอัพ  

ช.       ยางที่ติดตั้งหรือใช้กับวาล์ว กระทะล้อ หรือล้อที่ไม่เหมาะสมตามประเภทยาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ซ.       ยางเสื่อมสภาพ: ยางที่มีความลึกร่องดอกยางที่ยังเหลืออยู่ เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.6 มม.

ฌ.      ยางที่ได้รับการซ่อมหรือหล่อดอกยาง

ญ.      ยางที่ต้องรับน้ำหนักรถที่บรรทุกเกินมาตรฐานของยางที่กำหนด หรือยางของรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด  โดยพิจารณาตามข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยางของบริษัทผู้ผลิต

ฎ.       ยางที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาขายใหม่

ฏ.       ยางที่เก็บรักษาอย่างไม่เหมาะสม

ฐ.       ยางที่ถูกใช้ผิดจากลักษณะการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยางของบริษัทผู้ผลิต

ฑ.      ยางที่ชำรุด หรือ ถูกทำลายจากสารเคมี จากไฟ จากน้ำ  จากการประสบอุบัติเหตุ  หรือ จากการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงรูปร่างลักษณะของตัวรถและช่วงล่างให้แตกต่างไปจากเดิม

ฒ.      ยางที่ซื้อมาจากร้านยางที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายของโยโกฮามาหรือตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากโยโกฮามา

ณ.      ยางที่เสียหายเนื่องจากสภาพอากาศและผลกระทบจากบรรยากาศ

5. เงื่อนไขและข้อยกเว้นความรับผิด

- นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันหรือความรับผิด สำหรับการชดเชยค่าบริการอันเกิดขึ้นจากค่าถอดใส่ยาง ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวก ผลจากความเสียหายที่ตามมาโดยอ้อมและผลจากความเสียหายอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต

- นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้จะรับประกันเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น หากมีข้อความใดๆปรากฎในสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือในสัญญาอื่นๆซึ่งขัดกับนโยบายนี้ให้ถือว่าข้อความนั้นไม่มีผลบังคับใช้

- ตัวแทนของโยโกฮามา พนักงานหรือผู้แทนจำหน่าย ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ หรือแสดงตนเป็นตัวแทนเข้าตกลงหรือทำสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่แตกต่างจากที่ระบุในการรับประกันนี้ ทั้งนี้ การใดๆที่ตัวแทนของโยโกฮามา  พนักงานหรือผู้แทนจำหน่ายดำเนินการไปโดยขัดต่อนโยบายการรับประกันนี้  ให้ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้

-โยโกฮามาขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดเสียหายของสินค้าก่อนที่จะอนุมัติการชดเชย

- โยโกฮามาขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซม หรือการชดเชยมูลค่ายางตามอัตราส่วนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู่ ในกรณีที่มีผลการตรวจสอบแสดงว่ายางเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

- โยโกฮามาขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคืนเงิน หรือ การชดเชย ในกรณีที่ผลตรวจสอบแสดงว่า สาเหตุของความเสียหายไม่ได้เป็นผลจากคุณภาพสินค้ารวมถึง ด้านการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิต

- ยางที่นำส่งให้แก่ผู้แทนจำหน่ายเพื่อทำการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอรับการชดเชยนั้น ยังคงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆในระหว่างที่ยางยังคงอยู่ในความดูแลของผู้แทนจำหน่ายเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าฝ่ายเทคนิค

- ยางที่ได้รับการชดเชย จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด ทั้งนี้  ในกรณีที่มีข้อพิพาท ลูกค้าต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบยางเพิ่มเติม

- โยโกฮามาจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่มีการถอดออกจากยานพาหนะ หรือได้รับการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคลอื่นหลังจากที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

-นโยบายการรับประกันนี้จะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการโอนผลิตภัณฑ์ยาง หรือโอนยานพาหนะ

-การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือการกระทำโดยความจงใจ ไฟไหม้ โจรกรรม หรือถูกใช้ในการแข่งขันรถยนต์ หรือการใช้งานที่ผิด

-บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายเพื่อความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. ข้อผูกพัน

                ก. ข้อผูกพันของโยโกฮามา

                     โยโกฮามาจะรับประกันคุณภาพยางภายใต้นโยบายการรับประกันคุณภาพยางผ่านผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโยโกฮามา

                ข.ข้อผูกพันของผู้แทนจำหน่าย

                     ผู้แทนจำหน่ายต้องดูแลรักษายางที่มีปัญหาเพื่อไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองจากโยโกฮามา

7. จำนวนการชดเชยตามสัดส่วนค่าการสึกหรอของยาง   

                ก.ยางที่จะได้รับการชดเชย ต้องเป็นยางที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ในสภาพที่สามารถชดเชยได้ ตามข้อกำหนดในนโยบาย้านr the limitation in sidewallนี้

                ข.เครื่องวัดความลึกร่องดอกยางจะนำมาใช้อ่านร่องดอกยางที่เหลืออยู่

                     การวัดความลึกร่องดอกยางที่โยโกฮามายอมรับนั้น จะต้องวัดใกล้กับสะพานยางในร่องดอกยาง และหลีกเลี่ยงการ                              ลบมุมของสะพานยาง

                ค. การชดเชยจะให้ผู้แทนจำหน่ายเป็นผู้คำนวณ ดังต่อไปนี้

ราคาชดเชย  x    ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ (มม.)-1.6*1

                                ความลึกร่องดอกยางเดิม (มม.)-1.6 *1

*1 ถ้าสะพานยางยังมีอยู่

8. ราคาชดเชย

ราคาชดเชยเป็นราคาที่ปรากฎในใบกำกับภาษี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะมีผลในช่วงเวลาการชดเชย

9.วิธีดำเนินการชดเชย

ถ้าการร้องขอการชดเชยคุณภาพยางอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายสามารถรายงานรายละเอียดผ่านบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตรงและผู้แทนจำหน่ายจะดูแลผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวส่งกลับมาที่ บริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตรวจสอบสาเหตุความเสียหายและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยางที่จำเป็น

พร้อมกับรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับความเสียหาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด และจะต้องแจ้งผู้แทนจำหน่ายให้ทราบผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกฝ่าย

 

The Yokohama Rubber Co., Ltd. (“YOKOHAMA”) provides this Tire Warranty Policy (“Policy”)/ Adjustment Program (“Adjustment”) for replacement or adjustment under the following terms and conditions.

The existence of a manufacturing defect is a prerequisite to qualify for this Policy and applies to such tires which are used under normal operating conditions indicating adjustable circumstances.

 This policy does not warrant nor express that such tires will not deteriorate, or that they will not fail or become unserviceable, in the absence of proper maintenance or under the use in conflict of the intended purpose.

 

1.   TIRE WARRANTY ELIGIBILITY

This Policy applies to all distributors of YOKOHAMA Passenger Car tires, Light Truck tires, Truck and Bus tires, Industrial tires and Off-the-Road tires which are subject to normal use and are kept under the prescribed conditions of use of this Policy. This Policy will only warrant the quality of tire against the defect in design, manufacture and/or the material used in production.


2.     DISCRETION TO PROCEED WITH THIS PROGRAM

When detailed information and/or decisions are required in order to proceed with this PROGRAM, YOKOHAMA can add and/or change such detailed information and/or decisions to this PROGRAM at any time.


3.     ELIGIBLITY FOR WARRANTY (DURATION OF THE WARRANTY)

YOKOHAMA Passenger Car tires, Light Truck tires, Truck and Bus tires, Industrial tires and Off-the-Road tires,  are warranted against  unserviceable conditions (must be usable) other than the damage specified in SECTION 4 within 60 months (5 years) from the manufacturing date.

Warranty shall be in proportion to the remaining usable groove depth:

A.      If a YOKOHAMA tire becomes unserviceable under the specified conditions, the warranty shall be based on a remaining usable groove depth prorated basis.

B.      The remaining usable groove depth is calculated as follows:

Remaining usable groove depth = Remaining groove depth – 1.6 (mm).

1.6 mm. (i.e., height of tread wear indicator) of groove depth is not considered as a remaining usable groove depth if tread wear indicators exist.


4.     WHAT IS NOT INCLUDED BY THIS TIRE WARRANTY POLICY

YOKOHAMA tires are not warranted against any damage owing to the negligence of the customer or any accidents which are not attributable to YOKOHAMA and such negligence shall be deemed to terminate this Policy including, but not limited to, the following:

A.    Tires which  damaged by road hazards with normal use such as  by being pierced, punctured, or  deflated by nail bolts, rock, glass, road side, debris or fire or accident, etc.;

B.  Tires which are removed or reinstalled improperly, with impaired balance or with a repaired tire/ wheel drum;

C. Damaged tires with premature or irregular wear due to improper inflation pressure or having been run while flat;

D. Damaged tires due to flat tires having no air pressure;

E. Damaged tires due to having been run while flat, having no pressure in tires or the pressure is lower than the determined standard;

F. Tires with premature or irregular wear due to the defective mechanical conditions of the vehicles, including misalignment, wheel imbalance, and faulty shocks or brakes;

G. Tires which are installed or used with valves, wheel drums or wheels which are improper for the type of tires;

H. Tires which are worn out: the tires which are having the remaining groove depth equal to or less than 1.6 mm.;

I. Tires which have been retreaded or repaired;

J. Tires which are worn by overloading of the prescribed  standard of tire   or over-speeding of the prescribed standard as per tire manual provided by the manufacturing company;

K. Used and resold tires;

L. Tires which are stored improperly;

M. Tires which are not used as per tire manual provided by the manufacturing company;

N. Tires which are worn out or damaged by chemicals, fire, flood, accidents or any change or configuration cars to be different;

O. Tires which are bought at stores which are not the distributors of YOKOHAMA or those agents who are not approved by YOKOHAMA;

P. Tires which are damaged due to the weather and the effect of atmosphere.

 


5.     EXCLUSION

-            This Policy  does not incur  any obligation or liability for the cost of adjustment  to remove and reinstall the tire, loss of time, loss due to lack of use loss of opportunity on account of inability to use the  vehicle, inconvenience, consequential damages and damages  provided under the law.

-                     This Policy will only warrant the conditions specified in this Policy. If there are any contrary terms that appear in any distributorship agreements or other agreements, those terms shall be deemed invalid.

-                     The agents of YOKOHAMA, the employees, or the distributors of YOKOHAMA have no authority to represent themselves as agents of YOKOHAMA nor do they have the authority to decide or make the agreements with any different conditions from this Policy. Furthermore, any acts of the agents of YOKOHAMA or the employees or the distributors of YOKOHAMA in contradiction with this Policy, those acts shall be deemed unenforceable.

-                     YOKOHAMA reserves the right to inspect the cause of damaged tires before the approval of adjustment cost.

-                     YOKOHAMA reserves the right to repair or adjust the tires to the extent determined by the remaining groove depth in case of the results of inspections show that the tires are damaged or unusable under the conditions of this Policy

-                     YOKOHAMA reserves the right to approve the repayment or the adjustment in case the results of inspections show that the cause of damage has not resulted from the quality of tires as well as the design, manufacture and/or the materials used in production.

-                     Tires which are sent to the distributors for the inspections by the technicians of Yokohama Tire Sales (Thailand) Co., Ltd to approve the adjustment shall still be deemed owned by their customers. Yokohama Rubber Co., Ltd and Yokohama Tire Sales (Thailand) Co., Ltd shall not be liable for loss or damage when tires are kept at the distributors for technical inspections.

-                     Tires which are eligible for the adjustment shall be deemed the property of YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. However, in case of any dispute, the customers shall first approve of further inspections.

-                      YOKOHAMA shall assume no liability for the tires which are removed or changed from vehicles by third parties not covered in this policy after proper installation.

-                     This Policy shall terminate immediately in the event that change of ownership of the tires or the vehicles.

-                This Policy shall not cover accidents, injuries, damages on account of from crime or damages by willful act or using tires in car racing or fire or robbery or using tires in appropriate way.

-                YOKOHAMA RUBBER CO., LTD reserves right to cancel and/or change this Policy in all or in part without prior

notice.


6.     OBLIGATIONS

A.    YOKOHAMA’s obligations:

YOKOHAMA shall warrant tires under this limited warranty through the official YOKOHAMA’s distributors.

B.    Distributors’ obligations:

Distributors must store the tires in question and surrender them to a certified person by YOKOHAMA.


7.     ADJUSTMENT BY TREADWEAR PRORATION

A.    It must be ensured that the damaged tires are in adjustable condition as provided hereunder.

B.    A groove depth gauge must be used to take a reading of the remaining groove depth.

The recommended YOKOHAMA groove depth measuring point on a specific tire should be near the Tread Wear Indicator in circumferential grooves avoiding the chamfer of Tread Wear Indicator.

C.    The adjustment shall be computed by the distributors as follows:

                                            Remaining groove depth (mm)-1.6 *1

Adjustment base price x

                                            Original groove depth (mm)-1.6 *1

*1 : If  tread Wear Indicators are existing.


8.     ADJUSTMENT BASE PRICE

Adjustment base price is the price shown in the Tax Invoice (excluding Value Added Tax) then in effect at the time of adjustment.


9.     ADJUSTMENT PROCESSING PROCEDURES

If the quality claim is attributable to Manufacturer defect, the Distributor shall report the details directly to Yokohama Tire Sales (Thailand) Co., Ltd. and the distributors shall retain such damaged tires and send them back to Yokohama Tire Sales (Thailand) Co., Ltd. for inspection as to the cause of damage and collation of necessary information relating to the defective tires along with photograph(s) of such damaged tires.  The technician of Yokohama tire sales (Thailand) Co., Ltd. shall verify all the information relating to the claim and shall inform the Distributors of the final result determined thereof  which shall be final and binding on all parties

 
Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา