Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา

Activity

Home > Activity

YOKOHAMA ใจดีให้คุณบินฟรีไปเชียร์บอลถึงอังกฤษ

กติกาการร่วมกิจกรรม YOKOHAMA ใจดีให้คุณบินฟรีไปเชียร์บอลถึงอังกฤษ
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Fan ของ Page Yokohamathailand

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อโยโกฮามารุ่นก็ได้ครบ 4 เส้น ที่ร้าน Yokohama Club Network ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคูปอง 1 ใบ ที่มีเลขรหัสระบุอยู่ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://www.facebook.com/YokohamaThailand (ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) ทำการกรอกชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขรหัสที่ระบุไว้ในคูปองที่ได้รับ (รหัสบนคูปอง 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิลุ้นรางวัล)

 3. บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด เพื่อรับของรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก ค่าทำวีซ่า และตั๋วเข้าชมฟุตบอล คู่เชลซี – ทอตแนม ฮอตสเปอร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ สหราชอาณาจักรอังกฤษ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง รวมมูลค่า 109,500 บาท รวม 438,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เสื้อยืดทีมฟุตบอลเชลซี จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ผ้าพันคอทีมฟุตบอลเชลซี จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 65,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 ผ้าขนหนูทีมฟุตบอลเชลซี จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 65,000 บาท

 4. ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 

 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่า 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง

 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ไปชมฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือฉีกขาด

 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ไปชมฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน โดยติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-2238 เวลา 9.00 – 18.00 น. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอื่นๆ บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัครร่วมกิจกรรม หากผู้โชคดีไม่สามารถกระทำดังกล่าวได้ภายในวันที่กำหนดจะถือว่าผู้ชนะรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

 8. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีท่านอื่นเป็นผู้โชคดีสำรองจนกว่าจะครบตามจำนวนรางวัลที่ขออนุญาตไว้ทั้งหมด และหากไม่มารับรางวัลตามกำหนดระยะเวลาจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

 9. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุกปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายทางทีมงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยมิต้องแจ้ง

 10. ทางบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วชมฟุตบอล, ค่าดำเนินการวีซ่า, ค่าที่พัก และค่าแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ

 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ไม่สามารถรับผิดชอบ จากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกเมือง, สิ่งของสูญหายจากการถูกโจรกรรม, อุบัติเหตุจากความประมาท, การกระทำผิด อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าออกเมือง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 12. ผู้โชคดีทั้งสี่ท่านจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ การสะสมเลขไมล์ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
  **ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

 13. หากผู้โชคดีที่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ขอยกเลิกสิทธิ์การเดินทางตามแพคเกจชมบอลทัวร์ประเทศอังกฤษของทางบริษัทฯ ก่อนวันที่เดินทาง 30 วัน ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ

 14. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 15. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 16. ในกรณีที่ผู้โชคดีตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

 17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือชำรุด หลังจากส่งของรางวัลให้ผู้โชคดี

 18. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นของอื่นๆ

 19. คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 20. ผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม: พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม เอเจนซี่และบริษัทในเครือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

 21. การสื่อสารตกหล่นหรือล่าช้า: ผู้จัดสรรของรางวัล และ/หรือผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย หรือ การนำส่งที่ไม่ถูกต้องของการติดต่อทางจดหมาย หรือการสื่อสารอื่นใด ๆ

 22. การนำข้อมูลไปใช้งานอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ด้านการจัดกิจกรรม การตลาด และการเผยแพร่ข่าวสารโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือใช้ในการแจกจ่ายสื่อทางการตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยว

 23. ผู้ได้รับรางวัลสามารถสามารถมอบสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่นที่เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของผู้จัดกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ขาย หรือแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขอรับหรือใช้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลได้ และไม่ประสงค์จะมอบสิทธิ์ในการรับรางวัลส่วนนั้นแก่ผู้อื่น ถือว่าสละสิทธิ์ส่วน ๆ ของรางวัลระยะเวลาการร่วมสนุก
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 26 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 30 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ yokohamathailand.com และ Facebook ของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด https://www.facebook.com/YokohamaThailand/

การยอมรับเงื่อนไข
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับและตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้การแข่งขันอยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทยและสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเท่านั้น

 1. หากมีเหตุผลใดก็ตามที่เป็นปัญหาของการร่วมกิจกรรมนี้ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้รวมไปถึงเหตุผลที่มีผลกระทบโดยไวรัสในคอมพิวเตอร์ เครือข่ายล้มเหลว การหยุดชะงักการฉ้อโกง การเข้าแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงหรือหลอกลวงความผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือสาเหตุใดๆก็ตามที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรบกวนหรือกระทบต่อการบริหารงานความปลอดภัย ความยุติธรรม ความซื่อตรงหรือความถูกต้องในการควบคุมการแข่งขันนี้ บริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกยุติ หรือระงับการแข่งขันนี้ชั่วคราวหรือทำให้การส่งข้อความที่ได้รับผลกระทบนั้นป็นโมฆะ

 2. บริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดจะเก็บรูปและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดมีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือ ใช้ออกสื่อต่างๆได้โดยไม่มีเงื่อนไข

 3. บริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทโยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
 
Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา