Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา

TIRE KNOWLEDGE

Home > Tire Knowledge
Tire Knowledgeยางผิดรูปที่แก้มยาง เป็นยางผิดปกติหรือไม่ ?บริเวณแก้มยางบางส่วนเกิดรอยนูน

ยางรถยนต์
บริเวณแก้มยางบางส่วนบุบ

ยางรถยนต์

เมื่อบริเวณแก้มยางบางส่วนเกิดรอยนูน
ขึ้นมา อาจเกิดจากบริเวณเส้นใยภายในยางเกิด
การหัก ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการกระแทก

*ควรรีบทำการเปลี่ยนยางทันที*
  
กรณีเกิดรอยบุบ หรือการยืดต่อของบริเวณ
แก้มยาง อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ
เช่น โครงสร้างภายในยางเกิดการขยายตัว
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการใช้งาน (การเกิดรอย
ในลักษณะนี้ สามารถใช้งานต่อได้ตามปรกติ)


 

Tire Care & Safety

 
Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา